Inloggen
Specialist
sinds 1969
Standaard
20 jaar garantie
Eenvoudige
montage

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Compri Solar  B.V., gevestigd te Medemblik, hierna te noemen “Compri Solar ” aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd.
2. De koper/ de contractpartij van Compri Solar wordt verder aangeduid als “de koper”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Compri Solar , al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere (online) wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “overeenkomst” wordt verstaan: de tussen partijen opgestelde overeenkomst dan wel het door de koper schriftelijk/online geaccepteerde aanbod van Compri Solar waarin de zaak, de bijbehorende specificaties, prijs e.d. specifiek zijn omschreven, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
6. Onder “zaken” wordt verstaan: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief omvormers, bekabeling, montagemateriaal e.d. zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.
10. Algemene voorwaarden van koper gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Compri Solar schriftelijk zijn aanvaard.
 
Artikel 2: Aanbod, prijzen

 
1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag Compri Solar dit aanbod uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld aanbod verplicht Compri Solar niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de koper verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Compri Solar de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Compri Solar zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de koper geen rechten ontlenen.
7. De door Compri Solar genoemde prijzen zijn gebaseerd op per de datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.
8.Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Compri Solar (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheids- of Europese maatregelen (zoals een anti-dumpingonderzoek), valutaschommelingen of wijzigingen in de fabrieksprijzen, in invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen en/of in (de prijzen van) verzekeringen, vrachten, belastingen, margeregelingen e.d., mag Compri Solar de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de koper in rekening brengen. Bij een dergelijke prijsverhoging is de koper gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen na aankondiging van de prijswijziging middels een aangetekende brief te ontbinden.
 
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het aanbod van Compri Solar heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Compri Solar schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Compri Solar is pas gebonden aan:
a. bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de koper of zodra Compri Solar - zonder tegenwerping van de koper - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
3. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Compri Solar niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
4. Compri Solar behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door koper schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 
Artikel 4: Inschakeling derden
 
Als Compri Solar dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.
 
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
 
1. De koper zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Compri Solar gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. De koper vrijwaart Compri Solar voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de verstrekte informatie.
2. Alle door Compri Solar geleverde zaken mogen door de koper uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Compri Solar of haar toeleverancier afkomstige verpakking. Hij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. Koper zal tevens zorgen voor het gebruik van de geleverde zaken in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van Compri Solar respectievelijk haar toeleverancier.
3. Indien de koper niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Compri Solar de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de koper.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt en Compri Solar niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Compri Solar niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
 
Artikel 6: Levering, leveringstermijnen
 
1. Compri Solar betrekt de te leveren zaken bij diverse leveranciers, waaronder leveranciers buiten Europa. Hierbij kan vertraging optreden, zodat leveringstermijnen te allen tijde bij benadering gelden. Compri Solar streeft daarbij naar een levertermijn van uiterlijk drie maanden. Een en ander maakt dat overeengekomen levertijden in alle redelijkheid nooit fatale termijnen betreffen, maar slechts indicatief zijn. Indien Compri Solar haar leveringsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de koper haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Compri Solar alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. Compri Solar mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Aflevering geschiedt op het door de koper opgegeven adres, tenzij de koper de zaken komt afhalen. Daarbij gaat het risico voor de te leveren zaken op de koper over op het moment dat deze het magazijn van Compri Solar verlaten of Compri Solar aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de koper en op een door Compri Solar te bepalen wijze. Compri Solar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport. Een en ander geldt, tenzij partijen specifiek anders overeenkomen.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de koper, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de koper te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Compri Solar de zaken voor rekening en risico van de koper opslaan. Compri Solar geeft de koper alsdan een redelijke termijn waarbinnen levering alsnog moet kunnen plaatsvinden of de koper de zaken alsnog afhaalt.
7. Indien de koper na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Compri Solar mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de koper tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Compri Solar en/of het recht van Compri Solar alsnog nakoming te vorderen.
 
Artikel 7: Klachten en retourzendingen
 
1. De koper controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Compri Solar . Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de koper direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Compri Solar . Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
5. De koper stelt Compri Solar in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Compri Solar de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de koper.
6. Retourzending vindt altijd plaats in overleg met Compri Solar , op een door Compri Solar te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de koper geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt/aangepast.
 
Artikel 8: Garanties
 
1. Compri Solar voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Compri Solar staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Compri Solar geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Compri Solar informeert de koper hierover naar beste weten evenals over de eventueel bijbehorende gebruiks- en/of onderhoudsvoorwaarden.
4. Indien het doel waarvoor de koper de zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Compri Solar alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk:
a. zolang de koper de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan;
b. indien de koper geen geldig garantiebewijs of originele factuur overlegt;
c. na het verstrijken van de garantietermijn;
d. het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Compri Solar redelijkerwijs niet was te verwachten;
e. koper geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
f. de zaak niet door Compri Solar is verkocht;
6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Compri Solar - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.  Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
7. Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden zaken geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de koper, ook tijdens de garantieperiode.
8. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum, ofwel de datum van aflevering indien deze daarvoor geschiedt.
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Compri Solar gegeven garanties, aanvaardt Compri Solar geen enkele aansprakelijkheid.
2. De koper moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
3. Indien Compri Solar om welke reden dan ook toch aansprakelijk zou zijn, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot de directe schade en wel tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Compri Solar gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
4. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk en te allen tijde uitgesloten.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de koper Compri Solar hiervoor aanspreken. De vordering vervalt indien de koper niet binnen één jaar na het bekend geraken met de schade een rechtsvordering heeft ingesteld.
6. Indien Compri Solar de leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de koper verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
7. Compri Solar is niet aansprakelijk - en de koper kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Compri Solar verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de koper aan Compri Solar verstrekte informatie;
d. normale slijtage, erosie of corrosie;
e. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
f. of als gevolg van een keuze van de koper die afwijkt van wat Compri Solar adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. of doordat door/namens de koper (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Compri Solar .
8. De koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Compri Solar voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Compri Solar of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
 
Artikel 10: Betaling
 
1. Compri Solar mag altijd een vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling verlangen. Bij een overeengekomen vooruitbetaling moet het factuurbedrag uiterlijk 24 uur vóór de leverdatum door Compri Solar zijn ontvangen of zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft daarbij plaatsgevonden zodra Compri Solar over het geld kan beschikken.
2. Indien partijen betaling na levering overeenkomen, moet betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
3. De juistheid van een factuur staat vast, indien niet binnen de overeengekomen betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn niet volledig is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim en is deze aan Compri Solar een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
In het geval van het vorige lid is de koper tevens gehouden de gemaakte buitengerechtelijke kosten aan Compri Solar te vergoeden, vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,--.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Compri Solar de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Compri Solar de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Compri Solar eveneens indien zij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
7. Ontvangen betalingen brengt Compri Solar eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.De koper mag de vorderingen van Compri Solar niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Compri Solar heeft. Evenmin heeft de koper enig recht op opschorting van de betaling. Dit geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
 
1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Compri Solar totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met eventuele vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de koper, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de koper bevinden.
4. De koper mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze niet op enige wijze verpanden, bezwaren of in de feitelijke macht van een financier brengen.
5. De koper informeert Compri Solar direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
6. Zolang de koper de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Compri Solar . Dit betekent onder meer dat de koper de door Compri Solar geleverde zaken in de dozen/emballage moet bewaren waarin ze zijn geleverd totdat de zaken daadwerkelijk gebruikt/gemonteerd worden.
7. De koper zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Compri Solar op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de koper handelt in strijd met dit artikel of Compri Solar een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Compri Solar en haar werknemers het terrein van de koper betreden en de zaken terugnemen. Dit laat onverlet het recht van Compri Solar op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 
Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 
1. Compri Solar mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden op het tijdstip waarop de koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of is verleend;
c. door een beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De koper informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 
 
 
Artikel 13: Overmacht

 
1. Bij overmacht van de koper of Compri Solar , mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Compri Solar wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Compri Solar , van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Compri Solar : oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Compri Solar of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de koper zijn verplichtingen jegens Compri Solar tot aan dat moment nakomen.
 
Artikel 14: Annulering
 
1. Indien de koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Compri Solar van de koper een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Compri Solar en afhankelijk van de al verrichte leveringen en gemaakte kosten bedraagt deze schadevergoeding tussen de 50%en 100% van de overeengekomen prijs.
2. De koper vrijwaart Compri Solar voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3. Compri Solar mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de koper betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de koper.
 
Artikel 15:  Intellectueel eigendom
 
1. Compri Solar behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de geleverde zaken, onderdelen, Deze rechten berusten uitsluitend bij Compri Solar of diens toeleveranciers. 
2. Het is de koper niet toegestaan om op de geleverde zaken of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen of de geleverde zaken op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
  
Artikel 16: Toepasselijk recht / bevoegde rechter
 
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, maar Compri Solar behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.
4. Indien de koper gevestigd is buiten Nederland, mag Compri Solar er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de koper gevestigd is.
 
Compri Solar B.V.
Aambeeld 20
1671 NT Medemblik
Nederland

T: +31(0)85 00 70 469
E: info@comprisolar.eu

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen rondom Compri Solar? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in je mailbox!

Order

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen